Kursusvirksomhed

     Følgende kurser er afholdt forår og efterår i pereioden 1986 – 2009 for Folkeuniversitetet i København, Roskilde og Nakskov. Kurserne måtte indstilles af flere årsager: deltagerprisen blev fordoblet, begyndende nedlukning af Botanisk Institut, der lagde lokaler og materiel til og en reduceret pulje af potentielle deltagere efterhånden som kurserne blev gentaget mange gange. Nedenfor kan man se et resumé af, hvad kurserne indeholdt.

KURSUSOVERSIGT

Botanisk GrundkursusBasal morfologisk, anatomisk og fysiologisk viden om planter.
      Formålet med det Botaniske Grundmodul er at give deltagerne et indblik i botanikkens grundbegreber og metoder. Kurset beskriver de mest almindelige cellulære, morfologiske og anatomiske strukturer i relation til deres funktion. Grundmodulet er tilrettelagt svarende til de mest anvendte undervisningsformer ved de videregående uddannelser. Derfor består det af en kombination af ekskursioner, forelæsninger og øvelsesundervisning. De to ekskursioner er dels en havevandring i Botanisk Have dels en tur i Malmmosen ved Furesøen med præsentation af udvalgte vegetationstyper og de vigtigste arter. Grundmodulet udgør en solid basis for at kunne følge mere specialiserede emnekurser.

Orkidéernes Biologi.
      Interessen for orkidéer er i fortsat vækst, og formålet med emnekurset ‘Orkidéernes biologi’ er at udbrede kendskabet til de forskellige biologiske forhold, der gør denne familie særligt succesrig og interessant. Orkidéfamilien omtales ofte som den mest succesrige plantefamilie. Det skyldes dels, at familien er den mest artsrige med mindst 25.000 arter dels, at orkidéerne er udbredt til alle dele af kloden undtagen Antarktis. De er også i stand til at vokse under næsten alle forhold fra en rent underjordisk tilværelse til et liv som epifyt højt til vejrs på træers grene eller på klippevægge med rødderne frit eksponeret.
     Ved undervisningen gennemgås de egenskaber, der er bag-grunden for orkidéernes succes. Det drejer sig om samlivet med svampe, om et enestående samspil med insekter til bestøvning, om den enorme frøproduktion og om orkidéernes specielle anatomi til optagelse og oplagring af vand. Mange orkidéer har desuden en særligt vandbesparende form for fotosyntese. Undervisningen foregår som forelæsninger ledsaget af en række smukke plantebilleder. Der bliver lejlighed til at dissekere blomster og bruge mikroskop, og der er indlagt 2 eksursioner dels til Hans Christiansens orkidé gartneri i Fredensborg dels til Møns Klint og Jydelejet. Den sidste ekskursion finder sted sidst i juni. Desuden tilbydes mod særskilt betaling en weekend ekskursion til Öland den første weekend i juni, når Alvaret står i fuldt flor.

Heterotrofe planter – primært om kødædende og snyltende planters biologi.
     Begrebet heterotrof er et fagord, der bruges om alle planter, der ikke kan klare hele deres næringsforsyning på egen hånd.
De fleste planter klarer sig fint med fotosyntese i bladene og optagelse af uorganisk næring gennem rødderne, men nogle er helt eller delvist afhængige af andre organismer. Kurset drejer sig om disse ernæringsspecialister. Først omtales de kvælstof-fixerende knoldplanter, der har symbiose med bakterier, så følger mykorrhiza-dannere og saprofytiske orkidéer, der har svampe som hjælpere.
    Herefter lægges hovedvægten på snylteplanter og kødædende planter. De sidste opnår en konkurrencemæssig fordel på næringsfattige voksesteder ved at optage en del af deres næring fra dyr. Alle familier med snyltere og alle slægter med kødædende planter præsenteres. Der lægges mest vægt på at redegøre for struktur/funktion sammenhænge, men de forskellige ernæringsspecialister betragtes også fra en bestøvnings- og spredningsbiologisk samt en evolutionær synsvinkel.  Snylteplanternes betydning for mennesket rækker fra mistelten og romantik på vore breddegrader til økonomisk ruin i troperne efter angreb af rodsnylteren Striga; mens de økonomisk set betydningsløse kødædende planter fascinerer ved evolutionen af raffinerede fælder og fangstmetoder samt et impulsledningssystem og et fordøjelsessystem, der kommer dyrerigets overraskende nær. Undervisningen afholdes som forelæsninger og mikrosko-peringsøvelser. Der udleveres en vejledning.

Yderligere to kurser var på tegnebrættet, men de nåede ikke at blive afholdt.

  • Planternes anatomi. – Om struktur og funktion hos rod stængel og blad samt basal blomsterbygning.
  • Livsformer – med fokus på planternes anatomiske, morfologiske og fysiologiske tilpasning til forskellige miljøer bl.a. tørketolerante planter, arktiske planter og epifytter (især orkidéer).

H. S. Heide-Jørgensen, opsummeret november 2020