Viscum.dk

Curriculum vitae
Henning Steen Heide-Jørgensen

INDHOLD:

Botaniske emner

Curriculum vitae (C.V.)

Foredrag

Grønne fingre


Kurser

Om Viscum
(Mistelten)


Publikationer


Historie:

Efter en opvækst i lærer- og landbrugsmiljø i Vamdrup og Gram og en studentereksamen fra Ribe Katedralskole valgte jeg i overensstemmelse med hele opvækstens nærhed til naturen at læse biologi. Jeg blev færdig som cand. scient. i botanik med speciale i økologisk planteanatomi i 1970, hvor tilstrømningen af studerende til universiteterne stadig var stærkt stigende. Der var således fast stilling ved Københavns Universitet med det samme. I 1986 fik piben en anden lyd. Universitetets udgifter måtte skæres ned, og flere ansatte blev afskediget efter princippet 'sidst ind, først ud' uden hensyn til kvalifikationer. Det gav mig en uventet mulighed for at sige ja tak til et forskningsophold ved University of Victoria i Canada i 1990-91 hos prof. Job Kuijt, hvor min interesse for parasitiske planter blev yderligere udbygget. Jeg har siden 1991 været tilknyttet Botanisk Institut, Københavns Universitet, i forskellige tidsbegrænsede stillinger og har i den forbindelse foretaget flere ture til Grønland med forsknings- og under-visningsmæssige formål.


Uddannelse
1970: Cand. scient. i botanik fra Københavns Universitet med speciale i øko-fysiologisk planteanatomi.
Kvalifikationer:
Er særligt vidende i fagområderne planternes cytologi, anatomi, embryologi og morfologi og har basal viden på områderne fysiologi, genetik, økologi og evolution. Kan anvende en række histokemiske og cytologiske tek-nikker samt diverse mikroskoperingsformer herunder scanning- og trans-missionselektronmikroskopi. Er trænet i formulering af planteanatomiske og andre plantebiologiske problemstillinger samt i tolkning af plantestruktur i funktionelt, økologisk og evolutionært perspektiv.

1971 - 72: Civilforsvarstjeneste - Landstalsmand.
Kvalifikationer:
Basal viden om brandslukning og første hjælp. Erfaring med organisations-arbejde. Har dertil erhvervet forhandlingsevne med både ligestillede og overordnede til og med ministerniveau. Har styrket evnen til mægling i konflikter mellem under- og overordnede.

1988: Informationsmedarbejder kursus - Basal viden om en informations-medarbejders funktioner samt om fremstilling af pjecer.

1988: Grundkursus i videoproduktion

1999 og 2004: DTP-kursus - Erfaring i billedbehandling med Photoshop, layout opgaver med InDesign og publikation til WEB med Dreamweaver.

1999-2000, GIS-kursus (geografiske informationssystemer, 8 uger)
Kvalifikationer:
Erfaring i brug af AutoCad til korttegning og ArcView til grafisk og kortbaseret afbildning af alle former for data, der kan knyttes til geografiske koordinater.

Beskæftigelse
Sept. 2009: Tilknyttet Gyldendals web-leksikon som ulønnet ekspert i diverse botaniske emner.

Sept. 2007: Pensionist og aktiv som skribent og foredragsholder.

Sept. 2005: Efterlønsmodtager.

1991 - 2005: Forskningsstipendiat og Videnskabelig medarbejder ved Økologisk Afdeling, Botanisk Institut (nu Afdeling for Terrestrisk Økologi, Biologisk Institut), Kbh. Universitet i flere tidsbegrænsede perioder.
Kvalifikationer:
Erfaring som teknisk redaktør ved p.t. uafsluttet bogproduktion for det Forskningsråd støttede projekt ‘Fortid og Flora', der involverer 15 for-skere fra Botanisk Institut og Arkæologisk Institut, Kbh. Univ., National-museet, GEUS samt universiteterne i Århus og Bergen.
Viden om licheners (lavers) reaktioner på øget UV-B stråling er opnået under feltarbejde i Grønland.

1998: Lærer i Arktisk Biologi for universitetsstuderende ved dansk-tysk sommerkursus på Arktisk Station, Disko. (3 mdr.).

1996 - 1997: Projektansat ved Miljøstyrelsen til at udarbejde rapporten: Ecosystem vulnerability to climate change in Greenland and the Faroe Islands (Miljønyt nr. 33 1998).
Kvalifikationer:
Dette udredningsarbejde har udviklet min evne til at overskue og uddrage essensen af meget store stofområder, der rækker langt ud over min faglige botaniske baggrund (herunder klimatologi, oceanografi og zoologi). Arbejdet er udført selvstændigt både m.h.t tekst og udarbejdelsen af diagrammer og illustrationer.

1986 - 2008: Underviser ved Folkeuniversitetet i Frøplanternes almene botanik (botanisk grundmodul), Planteanatomi, Orkidéernes biologi samt Ernæringsspecialister blandt blomsterplanterne (Heterotrofe planter).
Kvalifikationer:
Disse jobs har bidraget til at højne livskvaliteten, da undervisning af engagerede elever er særligt stimulerende. Jeg har desuden lært, at vil man nu til dags arbejde med særligt interessante emner, så må man akceptere i vid udstrækning at gøre det gratis eller i bedste fald for 2 flasker rødvin.

1990 - 91: Inviteret videnskabelig medarbejder ved Department of Biology, University of Victoria, Canada (15 mdr.).
Kvalifikationer:
Har opnået specialviden på internationalt niveau i parasitiske planters biologi med særligt henblik på haustoriets struktur og funktion og fået forøget selvtilliden i forbindelse med faglige fremlæggelser på engelsk i internationale fora. Perioden har desuden givet rig vækst på kontoen for livskvalitet gennem både faglige og kulturelle oplevelser i Canada, USA, Mexico og Kenya.

1986 - 90: Ansat i tidsbegrænsede stillinger ved følgende institutioner:
Videnskabelig hjælpelærer, Inst. f. Fysiologisk Botanik, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (1 semester).
Videnskabelig hjælpelærer, Botanisk Institut, Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole (1 semester).
Videnskabelig medarbejder, Inst. f. Økologisk Botanik, Københavns Universitet (7 mdr.).

1964 - 86: Ansat ved Inst. f. Planteanatomi og Cytologi, Københavns Universitet i forskellige stillingskategorier til Instituttet blev nedlagt i 1986:
1978 - 86. Lektor (afskediget efter SIFU princippet).
1971 - 78. Amanuensis/adjunkt (incl. orlov i 8 mdr.).
1971. Kandidatinstruktor (6 mdr.).
1969 - 71. Amanuensisvikar (9 mdr.).
1964 - 69. Instruktor (10 semestre).
Kvalifikationer:
Udviklede evner for disciplineret selvstændig forskning og velforberedt undervisning leveret til tiden samt for samarbejde med kolleger, teknisk personale og studenter. Opnåede at blive specialist i kødædende planters biologi med særligt henblik på fangstapparatets struktur og funktion. Fik desuden særlig anerkendelse for en undersøgelse af plante-kutikulaens ontogenese og ultrastruktur som led i en større undersøgelse af xeromorfien hos blade af Hakea suaveolens (en xeromorf australsk Proteacé).
Tilrettelagde i flere år undervisningen i planteanatomi ved Københavns Universitet.
Opbyggede og stod for driften af instituttets klimalaboratorium og deltog via diverse udvalg i instituttets styrelse.

1960/1962: Landbrugsmedhjælper i 2 x 4 mdr.

Andet
2010 - : Formand for Gadevangens Vejlav, Kongens Lyngby.
2008: Tildelt 100.000 kr fra Aage V Jensens Fonde til udgivelse af bogen Parasitic Flowering Plants.

1978 - 01: Har deltaget i en række internationale og nationale symposier og kongresser med indlæg om planteanatomiske emner og om konse-kvenser af klimaændringer for grønlandske økosystemer.
2000: Udpeget af Miljøstyrelsen som AMAP og IACP regional ekspert vedrørende konsekvenser af klimaændringer på Grønlandske og Færøske økosystemer.
1990 - 91: Tildelt et NATO Science Fellowship ved University of Victoria, Canada.
1987: Tildelt Carl og Ellen Hertz's Legat for dansk Læge- og Naturvidenskab.
1983 - 85: Bestyrelsesmedlem ved Institut for Planteanatomi og Cytologi, Københavns Universitet. (Valgt som institutbestyrer 1986).
1972 - 86: Medlem af en række udvalg ved Botanisk Centralinstitut, herunder formand for Byggeudvalget og instituttets repræsentant i Fakultetets byggeudvalg.
1965 - 70: Alumne på Nordisk Kollegium. 1968, Alumneformand.
1965 - 68: Bestyrelsesmedlem af botanikstuderendes hovedfagsforening samt arrangør af studierejse til Skotland. - 6 ugers udviklingsophold på Arktisk Station, Disko.

Referee
for Australian Journal of Botany, Annals of Botany, Blumea, European Journal of Plant Phatology, New Phytologist, African Journal of Ecology, Acta Botanica Mexicana og Miljøstyrelsen.

Publikationer
63 videnskabelige og populærvidenskabelige arbejder er anført i særskilt publikationsliste (seneste publikation, nov. 2008).

Formidling
Har holdt en række naturhistoriske foredrag i flere naturfaglige foreninger forskellige steder i landet samt medvirket i radio og TV.

Har forestået udstillingen 'Kødædende Planter' i Botanisk Have på kulturnatten i 2007 og 2008.

Sprog og EDB
Behersker engelsk i skrift og tale. Læser faglitteratur på tysk, fransk og nordiske sprog. Fortrolig med en række EDB programmer til tekst-behandling, tegning, billedbehandling, databehandling og præsentation.

Fritidsinteresser
Blandt fritidsinteresserne står foto-, video-, og havearbejde højest, herunder dyrkning af orkidéer. Jeg har publiceret mere end 800 fotos, primært i tidsskriftet 'Naturens Verden' og bogen H S Heide-Jørgensen 2008: Parasitic flowering plants. Jeg har optaget og redigeret naturfilm fra Grønland og om kødædende planter.

Personlige egenskaber
Anses for velafbalanceret, imødekommende, hjælpsom samt fagligt velorienteret, grundig og pligtopfyldende uden, at den humoristiske sans derved er gået tabt. Udviser et stærkt engagement i mit fagområde og leverer altid velforberedt undervisning. Jeg befinder mig bedst ved udforskende og skabende selvstændigt arbejde, men kan også både samarbejde og lede og fordele arbejde. Jeg har et godt helbred og er gift med lektor Jane Dinesen med hvem, jeg har en datter.

----------------------------------------------Opdateret februar 2014.

 


Fotograf: Ulla Holst


Født: August 1942

INDHOLD:

Botaniske emner

Curriculum vitae (C.V.)

Foredrag

Grønne fingre


Kurser

Om Viscum
(Mistelten)


Publikationer

Viscum.dk